Faydalı Linkler

Gümrük Mevzuatları

Dış Ticaret Nedir?
Uluslararası ticaret iş dünyasına yeni açılımlar sağlamakta ancak,ülkeler ve ülkelerin hukuki mevzuatları arasındaki farkların yanında tarafların birbirlerini yeterince tanımaması ve bunun doğurduğu güven problemi dış ticaretin tarafları için riskler doğurmaktadır. İhracatçılarla ithalatçıların karşılaştıkları ikilem; makul bir risk düzeyinde uluslararası ticarete nasıl dahil olacaklarıdır.

İhracatçı ve İthalatçı açısından temel riskler nelerdir?
İthalatçı açısından; Malların zamanında ve sipariş edildiği şekilde yüklenmemesi
İhracatçı açısından; Ödemenin yapılmaması
İthalatçı ve ihracatçı için çeşitli düzeyde risk üstlenecekleri ödeme şekilleri şunlardır:


DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Akreditifli Ödeme
Alıcının(amir) talep ve talimatına dayanarak, bir bankanın(amir banka) belirli bir tutara kadar ve belirli bir vadede, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya(lehdar) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Akreditif ile, uluslararası ticari faaliyetler bankalar tarafından düzenlenmiş, taraflar için bir çeşit güvence unsuru sağlanmış, akreditif koşulları yerine getirildiğinde ödeme garantilenmiş ve ödeme belgelere dayandırılmış olmaktadır. Akreditifli işlemler Milletlerarası Ticaret Odası´nın 500 sayılı "Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar" isimli broşürüne tabidir. Söz konusu broşür, akreditifte aksi belirtilmemiş ise, tüm taraflar için bağlayıcıdır. Akreditifte bankalarca mallar değil, belgeler göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

Akreditif;
- Dönülemez/teyitli
- Dönülemez/teyitsiz veya
- Dönülebilir/teyitsiz olabilir.

Akreditifler, vesaik(belgeler) ibrazında ödeme, vadeli (ertelenmiş) ödeme, kabul veya iştira yollarından biri ile kullanılacak (ödenecek) şekilde açılabilir.

Akreditifin açılması satış sözleşmesi ile kararlaştırılır. Bu satış sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek üzere ithalatçı, kendi bankasına(amir banka) akreditif açma teklifinde bulunur. Akreditif bu banka tarafından açılarak ihracatçının ülkesindeki bir bankaya gönderilir. İhracatçının bankası akreditifin açıldığını ihracatçıya ihbar eder. Bunun üzerine ihracatçı malı yükler ve akreditif uyarınca ibraz etmesi gereken belgeleri de (vesaik) akreditife aracılık eden bankası aracığıyla, ithalatçının bankasına gönderir. İbraz ettiği belgelerin akreditif şartlarına uygun olması durumunda ihracatçıya ödeme bankaca yapılır. İthalatçının bankası mal bedelini ithalatçıdan tahsil ederek, malları gümrükten çekmesi için belgeleri teslim eder.

Akreditifin ihracatçı açısından sağladığı fayda;Ödemenin güvence altına alınması
- Akreditif, akreditifi açan banka ile ihracatçı arasında yapılan bir sözleşmedir.
- İhracatçı ödeme için ithalatçıya bağlı değildir.
- Ödeme, ithalatçıdan değil bankadan sağlanacaktır.
Akreditifin İthalatçı açısından sağladığı fayda;Yüklemenin yapıldığını gösteren uygun belgelerin ibrazı
- Akreditifi açan banka, ödemeyi; ihracatçının yüklemeyi zamanında ve akreditif koşullarına uygun şekilde yaptığını kanıtlayan belgelerin ibrazı halinde yapar.

Vesaik Mukabili Ödeme
Tahsil, ihracatçının sattığı malların bedelini ithalatçıdan alabilmek için bir bankanın hizmetlerinden yararlanması demektir. Vesaik mukabili ödeme şeklinde, ihracatçı malları yükledikten sonra, ülkesindeki bir banka veya ithalatçının ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla, sevk belgelerini ithalatçının ülkesindeki bankaya tahsil talimatı ekinde gönderir ve karşılığının ödenmesinden veya düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından kabulünden sonra ithalatçıya teslim edilmesini ister. İthalatçının bankası ithalatçı ödemeyi yapmadan, poliçeli işlemlerde ise, poliçeyi kabul etmeden, malı gümrükten çekebilmesi için gerekli olan belgeleri (sevk belgesi, fatura vb) teslim etmez. Tahsil işleminde bankalar ihracatçıya karşı herhangi bir ödeme taahhüdü altına girmezler. Tahsil işlemleri Milletlerarası Ticaret Odası´nın 522 sayılı "Tahsiller için Yeknesak Kurallar" isimli broşürüne tabidir. Mal veya hizmetinin karşılığını tahsil işlemi bazında tahsil etmeye karar veren bir ihracatçı , derecesi ne olursa olsun bir riske giriyor demektir. Çünkü malının sevkini veya hizmetin yapılmasını, parasının ödeneceğini güvence altına almadan önce gerçekleştirmektedir.

Bu nedenle tahsil işleminde ihracatçının;
- İthalatçıya karşı güveninin tam olması,
- İthalatçının ödeme gücü hakkında kuşkusunun bulunmaması,
- Malın ithal edildiği ülkedeki siyasi, ekonomik ve hukuki şartların dengeli olması gerekmektedir.


Mal Mukabili Ödeme
Mal mukabili ödeme, ithalatçının satın aldığı malın bedelini, o malın satış sözleşmesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve teslim alınmasından sonra ödemesidir.

Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. İthalatçı malları gümrükten çektikten sonra mal bedelini öder. Bu ödeme şeklinde, ithalatçı, ödeme yapmadan malları gümrükten çekeceği ve kontrol imkanı bulacağı için avantajlıdır. ihracatçı ise, ithalatçının mal bedelini ödememesi riski ile karşı karşıyadır. Mal bedelinin ödenmesinin güvence altına alınması, ihracatçının ithalatçı üzerine çekeceği poliçenin ithalatçı tarafından kabul edilmesini takiben bankanın aval vermesi ile sağlanabilir.


Peşin Ödeme
Peşin ödeme, ithalatçının mal bedelini kendi bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesi, ihracatçının da bedelini tahsil ettiği malı sonradan ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir. Burada ithalatçının ihracatçıya tanıdığı bir kredi söz konusudur. Bu ödeme şeklinde, malın ihracatçısı tamamen güvende olduğu halde ithalatçı riskle karşı karşıyadır. İhracatçı malları göndermez veya gönderdiği mallar siparişe uygun bulunmazsa ithalatçı güç durumda kalıp, zarara uğrayabilir. Bu nedenle alıcının satıcıya güven duyması şarttır. © 2005 PricewaterhouseCoopers


İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ (Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı)
1. Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (EXW)
2. Taşıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA)
3. Gemi Doğurultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS)
4. Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB)
5. Mal Bedeli veya Navlun / Cost and Freight (CFR)
6. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance and Freight (CIF)
7. Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)
8. Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insurance Paid To (CIP)
9. Sınırda Teslim / Delivered At Frontier (DAF)
10. Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (DES)
11. Rıhtımda Teslim ( Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak ) / Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ)
12. Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (DDU)
13. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (DDP)


1) TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW)
"Ex works" satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.

Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.


2) TAŞIYICIYA TESLİM / FREE CARRIER (FCA)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur.

Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satısının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.


3) GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ (FAS) / FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)
(...olarak belirtilen yükleme limanında)

“Gemi Doğrultusunda Masrafsız” terimi, belirtilen yükleme limanında, mallar gemi doğrultusuna yerleştirildikleri zaman, satıcının malları teslim etmesi demektir. Bu durum, bu andan itibaren artık, alıcının, mallara ilişkin bütün masrafları, zıya ve hasar risklerini üstlendiğini ifade eder.

FAS terimi ihraç için malların satıcı tarafından gümrüklenmesini gerektirir.

BU DURUM, İHRACAT İÇİN GEREKLİ GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ ALICININ YERİNE GETİRMESİNİ ÖNGÖREN ÖNCEKİ INCOTERMS VERSİYONLARININ AKSİDİR.

Fakat, taraflar malların ihracat için alıcı tarafından gümrüklenmesini isterlerse, bu durum satım sözleşmesine eklenecek açık ifadelerle belirtilmelidir.

Bu terim sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir.


4) GEMİ BORDASINDA TESLİM / FREE ON BOARD (FOB)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kulanılması daha doğru olur.


5) MAL BEDELİ veya NAVLUN / COST AND FREIGHT( CFR)

Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.

CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.ı


6) MAL BEDELİ, SİGORTA ve NAVLUN / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)
Bu terim ile satıcı CFR´deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir.

Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.


7) TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE PAID TO (CPT)
Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.

Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, içsu taşımacılığı ya da bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.


8) TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP)
Bu terim ile satıcı CPT´deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır.

Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder .


9) SINIRDA TESLİM / DELIVERED AT FRONTIER (DAF)
Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer ya da noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder.

Sınır terimi , ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde sözkonusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır.


10) GEMİDE TESLİM / DELIVERED EX SHIP (DES)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya içsu taşımacılığı için kullanılabilir.


11) RIHTIMDA TESLİM / DELIVERED EX QUAY(Duty Paid) (DEQ)
(varış limanı ... olarak belirtilmek suretiyle)

“Rıhtımda teslim” terimi, satıcının, belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmemiş olarak alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmelidir. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğü alıcının üstlenmesini öngörür.

BU DURUM, İTHALAT İÇİN GEREKLİ GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ SATICININ YERİNE GETİRMESİNİ ÖNGÖREN ÖNCEKİ INCOTERM VERSİYONLARININ AKSİDİR.

Fakat taraflar malların ithalinde ödenen masrafları kısmen veya tamamen satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile aydınlığa kavuşturulmalıdır.

Bu terim sadece mallar denizyolu veya içsu veya çok vasıtalı taşıma ile varma limanında gemiden rıhtıma (iskeleye) boşaltılmakla teslim edilecekse kullanılabilir. Bununla beraber taraflar malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcın?n yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, DDU veya DDP terimleri kullanılmalıdır.


12) GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEMİŞ OLARAK TESLİM / DELIVERED DUTY UNPAID (DDU)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç).

Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır.

Eğer taraflar satıcının gümrük formalitelerini yerine getirip bundan doğabilecek gider ve rizikoları üstlenmesini istiyorlarsa bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.

Eğer taraflar satıcının yükümlülüklerine malların ithali için gerekli bazı giderleri eklemek istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekliyerek kesinleştirmelidirler. Bu terim taşıma şeklinden bağımsız olarak kullanılabilir.


13) GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / DELIVERED DUTY PAID (DDP)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.İTHALAT VE İHRACATTA GEREKLİ EVRAKLAR
FATURALAR

a)Proforma Fatura(Proforma invoice)
Proforma fatura alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen anlaşmanın en pratik kanıtıdır.Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili hertürlü detayı gösteren ön faturadır. Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı para cinsi, son yükleme tarihi, teslim şekli,ödeme şekli gibi hertürlü detayı gösterebilir. Alıcının ön hazırlık yapabilmesi için önemli olan bu faturalar, kesin fatura niteliği taşımaz. satış akreditifli yapılacaksa ya da ihracatçı, karşı tarafa numune gönderecekse, proforma faturadüzenlemekzorundadır.

Son olarak en önemlisi, proforma faturalar, ticari faturalar gibi "olmazsa olmazlar" faturalardeğildir.Kullanılmalarıtalebebağlıdır.


b)Ticari Fatura(Commercialinvoice)
"Olmazsa olmaz" faturalardır. ihracat yapılırken kesinleşen ihracat değerleri ile , yabancı dilde düzenlenen faturadır. Malın kimliğini içerdiği için, mutlaka, malın açık adını, ihraç edenin isim ve adresini,alıcının isim ve adresini, tarih ve Türkçe faturanın taşıdığı numarayı, teslim ve ödeme şeklini, ihraç konusu malın menşeini belirtilir.

Ticari fatura, ihracatçıya, ödeme şekline veya çalışma disiplinine göre, ister banka yoluyla istenirsede malı taşıyan araç eşliğiyle gönderilir.Gümrükleme ve ödeme işlemleri, bu fatura vasıtasıyla yapıldığı için, alıcının eline geçmesi bakımından önemlidir.Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, akreditifli satışlarda ticari faturanın son derece dikkatli düzenlenmesi ve kesinlikle bu fatura üzerine akreditifin referans numarasının yazılmasıdır.


c)Türkçe Fatura
Türkçe fatura da, ticari fatura gibi ihracatta sevkin yapıldığı günkü gerçekdeğerler üzerinden düzenlenir. Ticari faturadan farkı Türkçe olmasıdır. Kesinlikle yurtdışına gönderilmez, sadece ülkemiz mevzuatı için gereklidir. Mevzuaat olarak,ilgili gümrüğe beyan edildikten sonra, aslı veya fotokopisi, gümrükçe tastiklenir. Doğal olarak sadece ihracatta kullanılan bu belge yabancı dilde kesilen faturanın çevirisi anlamındadır.

NAKLİYECİNİN DÜZENLEDİĞİ BELGELER
a)Nakliyeci Makbuzu/Konşimento (Forwarder´s Certificate of Receipt-FCR)
Konşimentonun temel özelliği, yükleten ve taşıyıcı firma arasında gerçekleştirilen bir navlun sözleşmesi olmasıdır.Dolayısıyla da malın taşınmak üzere alındığını gösterir Sevkiyat aracının kamyon olması halinde, nakliyeci tarafından ihracatçıya verilen bir makbuzdur. Nakliyeci bu makbuzu vermek ile malları teslim aldığını belgelemiş olur.Ancak bu belge malın mülkiyetini temsil etmez,dolayısıyla ciro edilemez niteliğe sahiptir.

b)Karayolları TaşımaBelgesi (Convention Merchandises)
CMR belgesi, kamyonla yapılan taşımalarda uluslararası niteliği olan "Convention Merchandies Routiers" antlaşması çerçevesinde düzenlenebilen bir taşıma belgesi veya taşıma senedi anlamına gelmektedir.CMR belgesibelgesi düzenleyen taşıyıcı firmalar, bir hasar olması durumunda, sigortacının mal sahiplerine hasar bedelini ödedikten sonra, kendilerine rücu etmesinin doğuracağı riske karşı sigorta yaptırmış durumdadırlar

c)Deniz Konşimentosu (Bill of Loading B/L)
Yükün gemi ile taşınması halinde, taşıyıcının, kendisi veya acentesi tarafından düzenlenen belgedir. Yükleyene, verilen malın teslim alındığı ve kararlaştırılan koşullar dahilinde taşınıp alıcıya teslim edileceğini gösterir ve en önemlisi malın mülkiyetini içerir.

d)Navlun Sözleşmesi (Freight Contract)
Navlun sözleşmesi, taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir sözleşmedir. iki çeşittir.
1)Kırkambar Navlun Sözleşmesi;
Taşıyıcının gemiyi, Kısmen veya tamamen taşıtana tahsis etmeden, belli bir ücret karşılığında deniz yolu ile bir yerden diğer bir yere taşımak yükümlülüğünü üzerine almasıdır.
2)Carter Navlun Sözleşmesi
Taşıyanın navlun karşılığında bir geminin tamamını veya bir kısmını, yahut belirli bir yerini taşıtana ayırararak, denizde taşıma yükümlülüğünü üstlenmesidir.

e)Uçak Konşimentosu (Air Waybill)
Malın uçakla belli bir yere gönderilmek üzere teslim alındığını ifade eden bir belgedir. Genellikle uçak yolu, malın alıcıya çabuk ulaşması gereken durumlarda tercih edilir. Dolayısıyla bu belge ve beraberindeki diğer orjinal belgeler, bankaya ulaşır ise alıcı malı çabuk ithal edemeyecekve zaman kaybı doğacaktır. Bu sebeple, genelde bu tür taşıma şeklinde, her nekadar ihracatçı açısından riskli olsa da, mal karşılığı ödeme şekli tercih edilir.

f)Hamule(Yük) Senedi (Rail Waybill)
Demiryolu ile yapılan taşımalarda, malın cins ve miktarını, ambalajın şekil ve niteliğini, gönderen ve gönderilenin isim ve adreslerini, hareket ve varış istasyonlarını, taşıma ücretini, bunun ödenmiş olup olmadığını ve taraflarca kararlaştırılan diğer hususları gösteren bir belgedir. malları gönderen kişi ile taşıyıcı arasındaki taşıma sözleşmesi de denebilir. Üzerinde, düzenleme tarihi ve demiryolu idaresinin kaşesi bulunur.

g)Tır Karnesi
Tır karnesi sadece Cenevre´de imzalanmış olan tır sözleşmesine üye ülkeler tarafından kullanılmaktadır.Dağıtımı uluslararası bir kuruluş olan IRU (international Routier Union) tarafından gerçekleştirilmekte olup , Türkiye´de odalar Birliği´nin aracılığı ile Ticaret odası´nca onay verilir.
Tır karnesi, toplam 14 sayfadan oluşmaktadır. Ülkeye giriş ve çıkış esnasında birer nüshası kullanılır. En son kalan nüshalar IRU´ya gönderilmek üzere Ticaret odasına teslim edilir.
Tır karnesi´ni imzalayan ülkeler şunlardır: Arnavutluk, Cezair, Belçika, Bulgaristan, Endonezya,İran ,İrlanda, İsrail, İtalya, Norveç, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Şilii Kıbrıs, Çekoslovakya, Tunus,Türkiye, Rusya, Macaristan, ABD, İngiltere, Ürdün,Yugoslavya, Kanada, Danimarka,Almanya, Finlandiya, Fransa,Yunanistan, Hollanda isveç,İsviçre,İspanya,Kuveyt,Kore,Lüksemburg,Malta,Fas


SİGORTA POLİÇESİ
Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır. bu vesika nama, emre veya hamiline yazılı şekilde düzenlenebilir. Genel olarak, sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan yararlanan kimsenin adısoyadı veya ticaret ünvanı ve ikametgahları, sigortanın konusu, sigortacının üstüne aldığı rizikolarla, bunların başlayacağı ve son bulacağı an, taşıyanın adı soyadı gibi bilgileri içeren sigorta poliçeleri iki çeşittir.

a)Flotan Sigorta Poliçesi
İlerideki bir tarihte gerçekleşecek mal taşımasıyla ilgili kat´i nakliyat sigortasının yapılacağını taahhüt eden belgedir. Yani bazı veriler eksik olsaa bile sigorta yapılır

b)Kat´i Sigorta Poliçesi
Malların nakil aracına yüklendikten sonra, gerekli bilgilerin sigorta şirketine iletilmesinden sonradüzenlenenpoliçelere,kat´isigortapoliçesidenir.


FİNANSMAN BELGELERİ
a)Poliçe
Alacaklı tarafından borçlu üzerine çekilen ve belli bir paranın , belli bir süre içinde ya da ibrazında, üçüncü bir kişiye veya emrine ödenmesini belirten kayıtsız ve şartsız ödeme emridir.Poliçe, bünyesinde; poliçe kelimesini, havaleyi ödeyecek olan kişinin ad ve soyadını, vadeyi, ödeme yerini, kime ya da kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını, düzenlenen yeri ve tarihi, poliçeyi düzenleyenin imzasını içermelidir. Poliçeler vadesisteminegöre ikiye ayrılır.

1)Görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe
Görüldüğünde ödenmek üzere çekilen poliçe, ibraz edildiği zaman ödenir. Böyle bir poliçenin düzenlendiği günden itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere ibrazı gerekir.
2)Görüldükten Belli bir sure sonr aödenmek üzere düzenlenen poliçe
Bu poliçenin vadesi, üzerinde gösterilen tarihe göre tespit edilir. Bu tür poliçenin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kabule arz edilmesi gerekir.


b)Bono
Bono,senetanlamındakullanılanbirticaretterimidir.


GÖZETİM BELGESİ (Inspection Certificate)

Bir gözetim şirketince düzenlenmiş olan malların ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını gösteren gözetim belgesi, ekspertiz raporuniteliğindebirbelgedir.


MENŞE ŞAHADETNAMESİ (Certificate of Origine)

Menşe, bir malın hangi ülkede üretildiğinin belirtilmesidir. Buna göre, tamamen Türkiye´de elde edilen ürünler ve Türkiye´de yeterli işçiliğe veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, ithal hammaddeler içererek Türkiye´de elde edilmiş ürünler, Türkiye menşeili kabul edilir. Menşe şaahadetnamesi de malın, hangi ülkede üretildiğini gösteren belgedir.Ancak A.TR belgesi kullanılmaya başladığından beri, menşe şahadetnamesi kullanımıazalmıştır.


ÇEKİ LİSTESİ (Certificate of Weight)
İthal olunan malların ağırlığını ayrıntılı bir şekilde göstermek üzere düzenlenen listelere Çeki Listesi denir. Dış Ticarette "olmazsa olmaz" belgelerdendir. Bu listelerde gösterilen ağırlığın fatura ve konşimentoda yazılı ağırlığa uygun olması gerekir.


KOLİ/AMBALAJ LİSTESİ (Packing List)

Bu liste koli-ambalaj adedini ve her ambalajin içinde hangi malların bulunduğunu gösterir ve ambalajı açmadan içindeki malların bilinmesini sağlar.


SAĞLIK SERTİFİKASI (Health Certificate)

İthal edilen canlı hayvanların, sağlıklı et ve diğer hayvansal ürünlerin, hastalıksız ve mikropsuz olduklarını belgeleyen rapordur. Bu rapor, genellikle, sevk limanında görevli bir veteriner tarafından düzenlenir. ithal edilecek bitkiler ve bitkisel maddeler için de sağlıkraporunaihtiyaçduyabilir.


A.TIR BELGESİ(A:TR Certificate)
Avrupa topluluğuna üye 15 ülke ile ,(Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksenburg, Hollanda, Danimarka, İrlanda, İngiltere, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Finlandiya, İsveç , Avusturya) yapılan ticaretlerde Türkiye´den Topluluğa Topluluktan Türkiye´ye Doğrudan nakledileneşyaiçindüzenlenenbelgedir. Bu belgeler bastırıldıktan sonra, Müsteşarlığın yetki verdiği kuruluş tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. ihracatçılar dolaşım belgelerini , gümrük idarelerinden veya bağlı bulundukları ticaret odaları, sanayiodaları´ndanalırlar.


EKSPERTİZ veya ANALİZ RAPORU (Certificate of Quality or of Analysis)

İthalaçı malın özelliklerinin bir eksper tarafından tespitini veya incelenmesini isterse, yetkili kamu kurumları veya akreditif şartlarında belirtilen kişi yada firma tarafından yapılan tahlil ve ekspertiz sonuçlarını gösteren analiz ve ekspertiz raporları da, vesaik aracılığıyla gönderilir.

 • Döviz Kurları

  (Alış / Satış) : lt;title&g TL / ayfa Gorun TL
  (Alış / Satış) : lt;title&g TL / ayfa Gorun TL
  Devamı...
 • Bize Ulaşın

  19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak SÜMKO Sitesi M1/B Blok Kat : 3 Daire:13 Kozyatağı/Kadıköy - İstanbul

  Kroki İçin Tıklayın...
 • Müşteri Memnuniyet Formu

  Tavsiyelerinizi , isteklerinizi ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.

  Tıklayın..