Duyurular


Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/5)


Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

(*) diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,
 
halat yapısı 7x7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 KiloNewton (Kn);
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.
 
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 4 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 3 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.
(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.
KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping, Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00
İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat
(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.
(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 
 

 

?>

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/5)


Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

(*) diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,
 
halat yapısı 7x7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 KiloNewton (Kn);
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;
halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;
halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.
 
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 4 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 3 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.
(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.
KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping, Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00
İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat
(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.
(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 
 

 

?>

Aksu
Gümrük Müşavirliği

Kaliteli, güvenilir ve butik hizmet anlayışıyla faaliyet  başladığı günden bu yana istikrarlı bir büyüme kaydetmiş olan firmamız  etik değerler çerçevesinde müşteri memnuniyetinden ödün vermeden  Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarına Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Danışmanlığı hizmetleri sunan bir şirket haline gelmiştir.

MERKEZ OFİS

ADRES :
Aydınevler, Sancak Sk. No:9 Optimum plaza Kat : 2 Daire: 3 34854

Maltepe/İstanbul